Predsjednik

Poslovima i aktivnostima Udruženja upravlja Predsjednik Udruženja, kojeg imenuje i razrješava Skupština, u skladu sa statutom.

Mandat Predsjednika Udruženja je četiri godine sa mogućnošću reizbora.

Predsjednik Udruženja za svoj rad je odgovoran Skupštini,  u skladu sa zakonom, ovim statutom i drugim aktima Udruženja.

 

Predsjednik Udruženja  ima sljedeća prava, dužnosti i odgovornosti:

 • zastupa i predstavlja Udruženje u pravnom prometu,
 • prisustvuje sjednicama Upravnog odbora Udruženja, sa pravom glasa,
 • provodi politiku i druge odluke koje je donijela Skupština
 • naredbodavac je u izvršenju finansijskog plana,
 • vodi poslovanje i donosi odluke u okviru programa rada i planova razvoja Udruženja,
 • određuje izvedbene planove i radne zadatke,
 • odgovoran je za zakonitost i poslovanje Udruženja,
 • priprema i predlaže donošenje svih akata iz nadležnosti Skupštine Udruženja,
 • donosi opšta akta, izuzev onih koji su u izričitoj nadležnosti Skupštine,
 • prati realizaciju finasijskog plana Udruženja,
 • izvršava odluke Skupštine,
 • raspolaže imovinom Udruženja,
 • donosi Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti
 • ima i druga prava i obaveze utvrđene opštim aktima Udruženja i zakonom koje mu stavi u nadležnost Skupština Udruženja.

 

Predsjednik Udruženja može biti razrješen dužnosti prije isteka vremena na koje je imenovan i to:

 • na sopstveni zahtjev;
 • ako pravilno ne obavlja poslove i zadatke Predsjednika Udruženja;
 • u drugim slučajevima predviđenim Zakonom i Statutom.

 

Inicijativu za razrješenje Predsjednika Udruženja može dati 1/3 članova Skupštine.

Predsjednik Udruženja je ovlašten da donosi odluke po svim pitanjima koja se odnose na tekuću aktivnost Udruženja, izuzev pitanja koja spadaju u nadležnost Skupštine Udruženja.

  

 

 

 Ime i prezime:
Mevludin Babajić 

JZU UKC Tuzla

Klinika za anesteziologiju i reanimatologiju

 

Kontakt:
+387 61 151 059

 

Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.