Skupština

 

Na osnovu donesenog statua Udruženja:

 

Organi Udruženja su:

 1. Skupština Udruženja,

 2. Predsjednik Udruženja,

 3. Dva potpredsjednika Udruženja

 4. Upravni odbor Udruženja,

 5. Nadzorni odbor Udruženja,

 6. Sud časti,

 7. Odbor za edukaciju i bodovanje stručnih predavanja,

 8. Sekretar Udruženja.

 

Skupština je najviši organ Udruženja, koju čine delegati. Svaki delegat se bira u radnoj ustanovi (ustanovama)  u kojoj ima članova udruženja. Ovisno od broja članova Udruženja u jednoj ili više ustanova, može se izabrati jedan ili više delegata.

 

Radom Skupštine rukovodi predsjednik Skupštine.

U odsutnosti predsjednika radom Skupštine rukovodi lice kojeg izabere Skupština.

Predsjednika  Skupštine,  bira i razrješava Skupština na samom početku rada sjednice Skupštine Udruženja.

Mandat predsjednika  Skupštine traje četiri godine s mogućnošću reizbora. 

  

Skupština Udruženja može biti:

 • redovna i

 • vanredna

  

Redovna Skupština se sastaje po potrebi, a najmanje jednom u toku kalendarske godine i ima za cilj kontrolu rada putem razmatranja godišnjeg izvještaja o radu Udruženja.

Vanredna Skupština saziva se izuzetno, u slučaju nepredviđenih teškoća u radu, poremećaja međuljudskih odnosa u organizaciji ili drugih okolnosti kada je ugrožen rad i vitalni interesi Udruženja.

Način rada Udruženja pobliže se utvrđuje Poslovnikom o radu Skupštine.

 

Skupštinu saziva predsjednik Skupštine najkasnije 15 dana prije njenog održavanja.

Predsjednik Skupštine je dužan sazvati Skupštinu u slučaju kada to zahtjeva najmanje 1/3 članova Skupštine, ili kada to zatraži Predsjednik Udruženja.

  

Radom sjednice Skupštine rukovodi predsjednik Skupštine.

 

Predsjednik Skupštine se:

 • stara o organizovanju Skupštine i saziva njene sjednice,

 • zastupa Udruženje u pravnom prometu u odsutnosti predsjednika Udruženja,

 • predlaže dnevni red sjednice,

 • predsjedava sjednicama Skupštine,

 • potpisuje akte donesene na Skupštini,

 • stara se o izvršenju odluka, zaključaka i drugih akata Skupštine,

 • koordinira rad organa i tijela Skupštine, i

 • vrši i druge poslove koje mu odredi Skupština, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

 

Skupština radi i odlučuje u skladu sa Statutom i Poslovnikom o radu, a kvorum je nadpolovična većina svih članova Skupštine  Udruženja.

Skupština punovažno odlučuje nadpolovičnom većinom prisutnih članova Skupštine Udruženja, ukoliko ovim Statutom nije drugačije određeno, odnosno da je za određena pitanja potrebna kvalifikovana većina.

Glasanje na sjednici je javno, izuzev ukoliko Skupština na samoj sjednici ne utvrdi drugačije.

 

Skupština u svojoj nadležnosti donosi:

 • statut Udruženja, njegove izmjene i dopune i druga opća akta određena Statutom,

 • odlučuje o spajanju, podjeli i prestanku rada Udruženja, osnivanju drugih pravnih lica, kao i drugim statusnim promjenama Udruženja,

 • donosi poslovnik o radu Skupštine,

 • bira i razrješava predsjednika Skupštine, i Predsjednika Udruženja,

 • usvaja godišnji program i plan rada Udruženja.

 • usvaja izvještaje o radu i finansijski izvještaj koji je pripremio Predsjednik Udruženja,

 • odlučuje o visini i načinu plaćanja članarine,

 • donosi odluku o ovlaštenim licima za zastupanje Udruženja,

 • usvaja završni račun,

 • daje autentično tumačenje ovog Statuta,

 • odlučuje kao drugostepeno tijelo u žalbenom postupku,

 • donosi odluku o prestanku rada Udruženja,

 • razmatra i usvaja izvještaje o radu Udruženja, koje podnosi Predsjednik Udruženja,

 • odlučuje o proglašenju počasnih  članova Udruženja, i  

 • druge poslove koji nisu stavljeni u nadležnost drugih organa Udruženja.