Sekretar

Sekretara Udruženja imenuje Skupština Udruženja na period od četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.

Sekretar Udruženja je zadužen za komunikaciju sa ostalim članovima Udruženja i vodi sekretarske poslove na sjednicama Organa Udruženja.

  

Sekretar je nadležan za:

  • brine se i vodi evidenciju o članovima Udruženja,

  • čuva pečat Udruženja,

  • prima, otvara i evidentira poštu,

  • stara se o arhiviranju dokumentacije,

  • vodi zapisnike sa sjednica Organa i Komisija,

  • stara se o korespondenciji Udruženja,

  • vodi administrativne poslove.

 

Ime i prezime:
Nermina Nukić

 

 

Kontakt:
-/-

 

Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.